Privacy Policy

DOOR ZICH TOEGANG TE VERSCHAFFEN TOT DEZE WEBSITE, DOOR DEZE TE BEZOEKEN, DOOR ER GEBRUIK VAN TE MAKEN OF DOOR DE E-MAIL CORRESPONDENTIE TE BEANTWOORDEN WAARIN EEN LINK STAAT NAAR DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN GAAT U, PERSOONLIJK EN IN NAAM VAN DE JURIDISCHE ENTITEIT WAARVAN U EEN VERTEGENWOORDIGER, EEN TUSSENPERSOON OF EEN WERKNEMER BENT WANNEER U HANDELT IN DERGELIJKE HOEDANIGHEID, AKKOORD DAT U BENT GEBONDEN DOOR DE HIERNA VERMELDE ALGEMENE VOORWAARDEN. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VATBAAR VOOR WIJZIGINGEN. GELIEVE ZICH GEEN TOEGANG TOT DEZE WEBSITE TE VERSCHAFFEN, NOCH DEZE TE BEZOEKEN, NOCH GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE OF VAN DE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGENOMEN INDIEN U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NIET AANVAARDT.

Inhoudsopgave

Raadpleging van deze website is onderhevig aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

De inhoud en vormgeving van deze pagina’s vallen onder het auteursrecht van Recovery Partners bvba of worden gebruikt met toestemming van derde auteursrechthouders. Reproductie is verboden, tenzij onder naleving van de Volledige Copyright Notice. De Volledige Copyright Notice maakt deel uit van onderhavige voorwaarden.  Deze website bevat algemene informatie en geldt niet als advies inzake een specifieke juridische aangelegenheid. Ofschoon Recovery Partners bvba zich alle moeite getroost om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze website accuraat en actueel is, mag niets op deze pagina’s worden beschouwd als (juridisch) advies. Het gebruik van deze website impliceert dat u zich niet hebt laten leiden door een dergelijke opvatting van de inhoud. Deze website kan ook links naar andere websites bevatten. Die links worden aangeboden met het oog op verdere informatie en niet ten teken dat Recovery Partners bvba deze websites en/of hun inhoud aanprijst of onderschrijft; Recovery Partners bvba draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gekoppelde website.

Het is niet toegestaan een link aan te maken naar deze website vanaf een andere website of ander document zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Recovery Partners bvba. Onze privacyverklaring maakt deel uit van onderhavige voorwaarden.

Het gebruik van deze website en elk geschil dat uit dat gebruik zou kunnen ontstaan, is onderhevig aan de Belgische wetgeving.

DEZE WEBSITE IS BESCHIKBAAR GEMAAKT VOOR RAADPLEGING DOOR HET PUBLIEK MET DIEN VERSTANDE DAT RECOVERY PARTNERS BVBA IN DE BREEDSTE, WETTELIJK TOEGESTANE MATE ELKE AANSPRAKELIJKHEID UITSLUIT VOOR EENDER WELK VERLIES EN OP EENDER WELKE MANIER ONTSTANE SCHADE DIE HET GEVOLG ZOU ZIJN VAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF VAN HET IN DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE GESTELDE VERTROUWEN.

Op de inhoud van deze pagina's rust het auteursrecht van Recovery Partners bvba. Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud in eender welke vorm is verboden, tenzij een dergelijke reproductie geschiedt op grond van de volgende toestemmingsvoorwaarden:

Toestemming tot kopiëren voor louter persoonlijk gebruik

U mag gedeelten van de inhoud afdrukken of laden op een plaatselijke harde schijf voor persoonlijk gebruik.

Toestemming tot kopiëren voor beperkte doeleinden

U mag gedeelten van de inhoud kopiëren ten bate van de persoonlijke informatie van individuele derde partijen, mits: 

  • u de website vermeldt als bron van de betreffende informatie; en
  • u de derde partij in kennis stelt van deze gebruiksvoorwaarden en de derde partij instemt met naleving van die voorwaarden

Deze toestemming tot kopiëren staat evenwel niet toe dat de inhoud in zijn geheel of gedeeltelijk wordt opgenomen in een ander werk of in een andere publicatie in welke vorm ook. Zonder beperkingen te stellen aan het voorgaande, mag geen enkel gedeelte van de website:

  • worden verdeeld of gekopieerd voor commerciële doeleinden; noch
  • worden gereproduceerd, doorgezonden of opgeslagen in of naar een andere website of een ander systeem voor elektronische raadpleging.

Privacyverklaring

Om de persoonlijke levenssfeer van de consument te beschermen, werd op 8 december 1992 in Belgie, een wet gestemd. U kan deze wettekst consulteren op www.privacy.fgov.be. Deze is conform het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 11 december 1998.

Recovery Partners bvba kan u vragen bepaalde informatie te verschaffen wanneer u deze website raadpleegt. U weet wanneer Recovery Partners bvba informatie verzamelt voor toekomstig gebruik, omdat dan op de betreffende webpagina een link is aangebracht naar deze privacyverklaring. Informatie die wordt vergaard, kan de volgende gegevens omvatten:

  • naam en functie
  • post- en e-mailadres
  • geslacht
  • beroepsactiviteit
  • interessegebieden
  • andere informatie die relevant is voor enquêtes en/of aanbiedingen. 

Cookies en IP-adressen

Op deze website gebruikt Recovery Partners bvba Opentracker.net om informatie betreffende consultaties van de website te meten en te analyseren. Met dit oogmerk gebruiken wij uw IP-adres (een reeks van getallen die een computer op het internet identificeert) om onder andere gegevens betreffende internet verkeer en gegevens betreffende uw browsertype en computer te verzamelen. Wij zullen deze gegevens niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Voor meer informatie over de verzamelde gegevens kunt u de site van Opentracker.net bezoeken http://www.opentracker.net/en/support

Tevens gebruiken wij cookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Wanneer u de website opnieuw bezoekt, wordt dit door middel van de cookie herkend als een herbezoek. De cookie bevat een uniek getal ter identificatie, en geen persoonlijk gegeven. Wij zullen deze cookie niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. De cookie kan evenmin worden aangewend om u te identificeren op websites van derden, inclusief Opentracker. U kan uw web browser zo configureren, dat deze geen cookies accepteert, cookies verwijdert, of u informeert wanneer een cookie opgeslagen wordt. Hoe dit kan gebeuren, kan u vernemen door in het menu van uw browser op "help" te klikken.

Wij maken gebruik van de diensten van Opentracker.net om de efficiëntie van onze website te verbeteren. Voor meer informatie over Opentracker.net en haar privacy policy, verwijzen we naar haar website op http://www.opentracker.net/en/support.

Andere websites

De website kan links bevatten om het de gebruiker gemakkelijker te maken andere websites te raadplegen. Als de gebruiker deze links gebruikt om deze website te verlaten en de website van een derde partij bezoekt, kan Recovery Partners bvba geen enkele controle uitoefenen op die website. Recovery Partners bvba kan evenmin instaan voor de bescherming en de privacy van informatie die gebruikers hebben verstrekt bij hun bezoek aan websites van derden. Gebruikers dienen zelf behoedzaamheid te betrachten en de privacyverklaring te raadplegen die geldt voor de website in kwestie.

De website kan links bevatten om het de gebruiker gemakkelijker te maken andere websites te raadplegen. Als de gebruiker deze links gebruikt om deze website te verlaten en de website van een derde partij bezoekt, kan Recovery Partners bvba geen enkele controle uitoefenen op die website. Recovery Partners bvba kan evenmin instaan voor de bescherming en de privacy van informatie die gebruikers hebben verstrekt bij hun bezoek aan websites van derden. Gebruikers dienen zelf behoedzaamheid te betrachten en de privacyverklaring te raadplegen die geldt voor de website in kwestie.

Persoonlijke informatie

U kunt ervoor kiezen het verzamelen of het gebruiken van persoonlijke informatie te beperken:

Wanneer u wordt verzocht een formulier in te vullen, bedient u zich dan van de knop die u kunt aanklikken om te kennen te geven dat u niet wenst dat de door u verschafte informatie door eender wie wordt aangewend voor direct-marketingdoeleinden.

Als u eerder geen bezwaar hebt aangetekend tegen het gebruik door Recovery Partners bvba van uw persoonlijke informatie voor direct-marketingdoeleinden, kunt u die mening te allen tijde herzien en dit kenbaar maken d.m.v. een brief naar Recovery Partners bvba, Tondelierlaan 17 bus 102, 9000 GENT

Door gebruik te maken van de website en door Recovery Partners bvba niet in kennis te stellen van het tegendeel, stemt u ermee in dat Recovery Partners bvba uw gegevens aanwendt op de wijze zoals uiteengezet in deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Krachtens de wetten op de bescherming van persoonsgegevens kunt u de details opvragen van de informatie die Recovery Partners bvba over u heeft. Een verzoek daartoe kunt u indienen per brief aan bovenstaand adres.

Als u van mening bent dat bepaalde informatie die Recovery Partners bvba over u bezit, onjuist of onvolledig is, gelieve dan een brief te sturen naar bovenstaand adres. Onjuiste gegevens zullen vervolgens zo snel mogelijk worden gecorrigeerd.

Recovery Partners bvba streeft ernaar de informatie die u Recovery Partners bvba verschaft optimaal te beveiligen en zal daartoe dan ook de modernste instrumenten inzetten.

E-mail verkeer

Vertrouwelijkheid

Onze elektronische boodschappen en al hun bijlagen zijn vertrouwelijk en hun inhoud kan bij wet beschermd zijn. Indien de e-mail niet voor u is bestemd, is elke publicatie, reproductie, kopie, distributie of andere verspreiding of gebruik ervan ten strengste verboden. Als u de boodschap per vergissing toegestuurd kreeg, gelieve de afzender onmiddellijk te verwittigen en de e-mail te vernietigen. Een onfeilbare en correcte e-mailtransmissie kan niet worden gegarandeerd. De overgebrachte informatie kan worden onderschept, gewijzigd of vernietigd. Ze kan verloren gaan, te laat of onvolledig aankomen of een virus bevatten. De zender kan dan ook onmogelijk verantwoordelijk worden geacht voor een vergissing of een weglating in de inhoud van de boodschap als gevolg van de elektronische transmissie. Indien verificatie nodig is, gelieve een afdruk te vragen.

Virussen

Het e-mailverkeer afkomstig van ons kantoornetwerk wordt op diverse plaatsen gescand op gekende virussen. Wij geloven, zonder dit te kunnen garanderen, dat de e-mails afkomstig van ons kantoor en de bijlagen eraan vrij zijn van virussen. Wij willen er u niettemin op wijzen dat u volledig verantwoordelijk bent voor de viruscontrole en dat Recovery Partners bvba noch de verzender enigszins voor virussen aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Spam

Onze servers zijn uitgerust met een beveiliging tegen SPAM (ongewenste e-mail). Het is mogelijk dat in sommige gevallen de aflevering van inkomende e-mails wordt geblokkeerd doordat de betreffende e-mail door het geautomatiseerd systeem wordt aanzien als SPAM. Inkomende e-mails worden enkel aanvaard als afgeleverd indien u een antwoord of een leesbevestiging ontving. Indien u geen van beiden ontving, kunnen we niet garanderen dat uw e-mail werd ontvangen. We sluiten alle aansprakelijkheid uit voor schade veroorzaakt door het feit dat informatie ons niet bereikte omdat de e-mail die de informatie bevatte, werd tegengehouden door ons geautomatiseerd systeem.

Niet-contractueel bindend

De e-mails die we versturen worden opgesteld ter goeder trouw, maar zijn niet verbindend en kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige contractuele verplichting vanwege Recovery Partners bvba of een van haar aangestelden.

Aansprakelijkheidsbeperking

In alle gevallen waar onze aansprakelijkheid wordt weerhouden voor een bepaald schadegeval, is deze in ieder geval beperkt tot het bedrag waarvoor we verzekerd zijn.

Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Ons kantoor, de vennootschap en/of medewerkers kunnen enkel worden gedagvaard voor de Vrederechter van het Vierde kanton te GENT of de Rechtbank van Eerste Aanleg van Oost-Vlaanderen, afdeling GENT. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.